WET LEGT BETALINGSTERMIJNEN AAN BANDEN!

Sinds 16 maart 2013 heeft het MKB meer steun in de rug gekregen, omdat vanaf dan d EU-richtlijn betalingstermijnen is doorgevoerd in de Nederlandse Wet. De nieuwe Wet ziet toe op de bestrijding van betalingsachterstanden in zakelijke transacties (B2B). Kleine ondernemers waren vaak nog de dupe door te late betalingen voor geleverde diensten of producten. Vooral grotere ondernemingen en overheidsinstanties zijn erg traag met betalen. Betaling van een factuur na 90 dagen vormt geen uitzondering. Daarom geldt er per 16 maart jl. voor facturen waarbij geen betalingstermijn is afgesproken, dat deze binnen 30 dagen betaald moeten worden. Is er niet binnen deze wettelijk gestelde termijn betaald, dan is de debiteur wettelijke handelsrente en incassokosten verschuldigd over de openstaande factuur. De wijziging geeft bedrijven zo de mogelijkheid om in financieel lastige tijden hun liquiditeit te verbeteren.

Toelichting op Richtlijnen.

'Betalingsachterstanden hebben een negatieve uitwerking op de liquiditeit en bemoeilijken het financiële beheer van ondernemingen. Bovendien geldt dat wanneer een onderneming als gevolg van betalingsachterstanden een externe financiering nodig heeft, deze te maken krijgt met de nadelige gevolgen van het concurrentievermogen en de winstgevendheid. In tijden van economische neergang, wanneer de toegang tot een financiering lastiger is, neemt het risico van negatieve gevolgen sterk toe', aldus de toelichting in de Richtlijn (Richtlijn 2011/7/EU Van het Europees Parlement en De Raad). Afwijken is overigens nog wel mogelijk. Partijen kunnen een langere betalingstermijn overeenkomen van maximaal 60 dagen. Een nog langere termijn is mogelijk, indien partijen niet in hun belangen en bedrijfsvoering worden geschaad. De overheid daarentegen dient altijd binnen 30 dagen te betalen.

De belangrijkste, aanvullende instrumenten ter bestrijding van betalingsachterstand zijn:

Een minimumvergoeding van 40 euro voor invorderingskosten. Dit bedrag is zonder aanmaning verschuldigd vanaf de dag volgende op de dag waarop de wettelijke of overeengekomen uiterste dag van betaling is verstreken. Hiervan kan niet ten nadele van de schuldeiser worden afgeweken;

Een maximum betaaltermijn voor overheidsinstanties van in beginsel 30 dagen;

Een maximum betaaltermijn voor handelstransacties tussen ondernemingen van in beginsel 60 dagen;

Een maximum verificatieperiode van in beginsel 30 dagen;

Een verhoging van de wettelijke handelsrente met 1 procentpunt;

Het stellen van grenzen aan de contractsvrijheid met de introductie van een regeling van kennelijk onbillijke contractbepalingen en kennelijk onbillijke praktijken.

Wat verandert er?

De betalingstermijnen bij overeenkomsten tussen bedrijven en bij overeenkomsten tussen bedrijven en overheden worden wettelijk vastgelegd. Nu bepaalt de wet alleen dat de betalingstermijn niet onredelijk mag zijn.

Vanaf 16 maart geldt voor business-to-business (B2B) dat:

Als u contractueel niets regelt, moet binnen 30 dagen na de factuurdatum worden betaald;

In de overeenkomst mag een langere betaaltermijn van maximaal 60 dagen worden afgesproken;

Een betalingstermijn van langer dan 60 dagen is alleen toegestaan als aangetoond kan worden dat dit voor geen van beide partijen nadelig is;

Bedrijven en overheden moeten binnen 30 dagen na de factuurdatum betalen. Afwijken van deze termijn is vrijwel niet mogelijk;

Bij geen of te late betaling geldt dat u een standaardvergoeding voor incassokosten mag vragen. U hoeft hiervoor geen aanmaning te sturen. Hebt u niets afgesproken over de hoogte van de vergoeding? Dan is de vergoeding een percentage van de rekening. Het minimumbedrag van de vergoeding is € 40. Daarnaast mag u wettelijke rente in rekening brengen.

Minimum betalingstermijn.

Er is en er komt geen wettelijke minimum betalingstermijn. U maakt hierover zelf afspraken met de tegenpartij. U kunt zelfs afspreken vooraf te betalen. Hierbij geldt dat de betalingstermijn niet onredelijk mag zijn.

Ons kantoor heeft een ruime ervaring op het gebied van klantvriendelijk en effectief debiteurenbeheer.