Wet incassokosten

Incassokosten

Per 1 juli 2012 geldt er een nieuwe wet die de hoogte van incassokosten vastlegt in zaken tegen consumenten (particulieren). Van deze regeling kan niet ten nadele (wel ten voordele) van de debiteur worden afgeweken en is dus dwingend recht.

Voor vorderingen tegen niet-consumenten (bedrijven) geldt de wet als regelend recht. Er mag dan bij overeenkomst (algemene voorwaarden) worden afgeweken van de regeling. Indien dit niet is vastgelegd dan is ook de nieuwe wetgeving van toepassing.

De kosten worden als volgt berekend:

15% over de eerste € 2500,- van de hoofdsom

10% over de tweede € 2500,- van de hoofdsom

5% over de daar op volgende € 5000,- van de hoofdsom

1% over de daarop volgende € 190.000,- van de hoofdsom

0,5% over het restant van de hoofdsom

Er zal een minimum gelden van € 40,- (alle hoofdsommen lager dan € 266,69) en een maximaal bedrag van € 6775,- (alle hoofdsommen hoger dan € 1.000.000,-)

Gevolgen van de nieuwe wetgeving

Alle kosten die te maken hebben met invordering vallen onder de incassokosten. Dus ook administratiekosten en dossierkosten zijn volgens de wet incassokosten en om die te vorderen moet er zijn voldaan aan de volgende voorwaarden:

  • De vordering moet opeisbaar zijn na 1 juli 2012

(vorderingen van voor 1 juli vallen onder de oude regeling).

  • De kosten mogen alleen worden berekend over de hoofdsom

(dus zonder rente, administratiekosten etc)

  • De vordering moet gebaseerd zijn op een overeenkomst.

(vorderingen zonder overeenkomst blijven onder het oude regime vallen b.v. schadevergoeding)

  • Er moet tenminste 1 herinnering zijn gestuurd (zonder kosten) met een betalingstermijn van 15 dagen nadat de brief is bezorgd, waarin u de gevolgen van niet betaling aangeeft. In deze herinnering dient expliciet te staan wat de hoogte van de incassokosten zullen zijn. Indien er al meerdere facturen zijn vervallen/termijnen zijn verlopen dan dient u de hoofdsommen bij elkaar op te tellen.
een voorbeeld zin zou kunnen zijn:

U bent in verzuim en bij deze geven wij u alsnog de gelegenheid om uiterlijk binnen 15 dagen nadat deze brief bij u is bezorgd de openstaande vordering te voldoen, bij gebreke waarvan wij gerechtigd zijn de vordering te verhogen met wettelijke incassokosten ad € ……    

 

Hulpmiddelen

Klik hier om de juiste incassokosten te berekenen.

Mocht u verdere vragen hebben, aanvullend advies nodig hebben of uw voorwaarden laten controleren neemt u dan gerust contact met ons op.