Jaarlijks worden de alimentatiebedragen aangepast met een bepaald percentage.

Voor 2020 geldt dat de alimentatie met 2,5% is verhoogd. Via de website van het LBIO kunt u de geïndexeerde alimentatie berekenen.


Betekening van een dagvaarding vindt plaats indien een vordering in het minnelijke incassotraject niet kan worden geïncasseerd.

Sinds enkele maanden dient de Nederlandse rechter te onderzoeken of er sprake is van tegenstrijdigheid met Europees consumentenrecht.

Toetsing vindt thans plaats in de navolgende zaken: telefoon en internetabonnementen, koopovereenkomsten, zorgovereenkomsten, sportschoolabonnementen, huurovereenkomsten, levering en energieovereenkomsten welke gesloten zijn tussen een commerciële partij als eisende partij en een consument als gedaagde partij.

De rechter toetst de gevraagde gegevens door middel van een standaard voorgeschreven formulier waarbij de rechter per soortzaak verschillende stukken of gegevens nodig acht. Een opsomming van deze gegevens:

  • Specificatie van de vordering (wat is hoofdsom, wat is rente, wat is boete en wat zijn de buitengerechtelijke kosten);
  • Overeenkomst (tenzij de vordering betrekking heeft op periodieke bedragen, die qua bedrag steeds gelijk zijn. Let op: Rechtbank Amsterdam wijkt hier vanaf en wil altijd de overeenkomst bij dagvaarding, tenzij het om zorgpremie gaat);
  • Waar is de overeenkomst gesloten;
  • Of er voldaan is aan de precontractuele en contractuele informatieverplichtingen (indien van toepassing);
  • Toepasselijke algemene voorwaarden (mag via link naar de juiste algemene voorwaarden. Let op: Rechtbank Amsterdam wijkt hiervan af en wil dat de voorwaarden worden overgelegd);
  • Facturen en ingebrekestellingen;
  • Waar is de overeenkomst gesloten;
  • Of er voldaan is aan de precontractuele en contractuele informatieverplichtingen (indien van toepassing);
  • Toepasselijke algemene voorwaarden (mag via link naar de juiste algemene voorwaarden. Let op: Rechtbank Amsterdam wijkt hiervan af en wil dat de voorwaarden worden overgelegd);
  • Facturen en ingebrekestellingen.

Inmiddels zijn wij gestart met het aanpassen van onze dagvaardingen.

Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met uw contactpersoon binnen Stam gerechtsdeurwaarders & Incasso.


Vorige maand heeft ons kantoor, na een audit, officieel het keurmerk ‘sociaal verantwoord incasseren’ ontvangen van de certificatiecommissie van PH Quality.

Het SVI keurmerk ‘sociaal verantwoord incasseren’ is in het leven geroepen om opdrachtgevers de mogelijkheid te geven eenvoudig te kiezen voor een betrouwbare en sociale incassopartner.

Door te handelen volgens de normen van het SVI worden slagingskansen verhoogd, onnodige kosten vermeden en wordt voorkomen dat de schuldenaar niet verder in de financiële problemen komt. Meer over ons beleid en sociaal verantwoord incasseren leest u hier. Heeft u vragen, neem dan gerust contact met ons op.


Vanaf 1 oktober aanstaande gaan de rechtbanken Midden Nederland en Gelderland weer terug naar het procederen op papier. De wetgeving uit 2016, welke digitaal procederen bij deze twee rechtbanken verplichtte, wordt ingetrokken. Tot en met 30 september 2019 dient u bij deze rechtbanken nog digitaal te procederen. Daarna dient in civiele zaken met een belang van meer dan € 25.000.00 de procedure weer te worden aangevangen met een dagvaarding.